Gerrit Thonisz Spruijt

De uitgebreide data van de Spruijt tak, die onder andere hier onder te vinden is, en alle aanverwante informatie hieronder heb ik te danken aan Lotte Kleijn.

Gerrit Theuniss Spruijt, wonende “buiten de Weerdt”, huwt op 23 maart 1617 te Utrecht met Gijsbertgen Gielis van den Berch, wonende buiten de Wittevrouwenpoort.

Huwelijk Gerrit Theuniss Spruijt en Gijsbertgen Gielis van den Berch

Kinderen uit het huwelijk Gerrit Thonisz Spruijt en Gijsbertgen van den Berch:

Pauwels Thonisz is gedoopt op 8 februari 1618 te Utrecht, zoon van Gerrit Thonisz in de Nieuwe Weert. Vermoedelijk per abuis als zoon geregistreerd want later teruggevonden als dochter Pauwelsken, Pauwelijntje, Paulina Gerrits Spruyt. Pauwelsken Gerrits trouwt op 6 september 1642 te Utrecht met Jacob Philips (uit..?Batenburg? moeilijk te lezen). Ze krijgt zeker 1 zoon met hem, want in 1670 verklaart ze de enige erfgenaam te zijn van haar in Indië overleden zoon Teunis Jacobs, daarbij getuigen Adriaen Corneliss van Schayk, 62 jaar, hovenier en Claes Hanss van Embden, 53 jaar, scheepstimmerman, beide wonende achter de Weert bij de Craenenhofstede. In 1655 trouwt ze te Utrecht als weduwe van Jacob Philips van Adelborsp met de weduwnaar Pieter Adriaens Clevensteijn uit Swammerdam. Ik weet niet wat er daarna gebeurt, maar in 1661 zit ze voor 10 jaar gevangen! Op dat moment zit ze in Huize Hasenberch, het stadhuis van Utrecht, vast. Dit pand staat aan de oude gracht, op de hoek met het oudkerkhof. De gevangenis zat in de kelder van de uitbouw aan de achterkant. Haar moeder en broers en zusters verklaren dat ze zullen zorgen dat ze die tijd gevangen blijft. In 1673 is ze weer vrij en vormt ze een echtpaar met Jan Bouwensz, vermoedelijk vertrekken ze naar Haarlem…

Jelis Thoniss is gedoopt op 12 december 1619 te Utrecht, zoon van Gerrit Thoniss en Gijsbert Jelis. Gillis Gerritssen Spruijt trouwt op 21 mei 1644 te Utrecht met Annechjen Gerrits van Woerden. Ze krijgen vier kinderen Jan, Maria, Anna en Elisabeth. Hij leent in 1650 600 gulden (borg staat zijn zwager Willem Gerrits van Woerden). In 1652 benoemt hij zijn vader en schoonvader tot voogden van zijn nog onmondige kinderen. Drie jaar later is zijn vader overleden en zijn schoonvader “op hoge leeftijd”, dus gaat de voogdij naar zijn zwager Willem Gerrits van Woerden, “cuyper in de Weerde” en zijn neef Thyman Jacobs Vischer. In 1665 getuigt hij over vermeend drankgebruik van Jacob van Merkerck, vermoedelijk een schipper, want er is ook sprake van passagiers. In 1667 verhuurt hij een voorhuys aan de OZ grachte tegenover de tweede Steenebrugge aan Dirck Jans. In 1670 koopt hij 2 morgen 1,5 hont hoylant aan de Heerenwegh (deze ligt net westelijk van de bemuurde weerd, in het toen groene gebied dicht bij de binnenstad van Utrecht). In 1676 geeft hij als vrachtschuitschipper van Utrecht op Amsterdam, wonende “in de Weerde aan de OZ gracht/graft tegenover de Steenenbrug”, zijn dochters Elisabet, Anna, en Maeychgen (de laatste gehuwd met Peter Hendriks en wonende te Vianen) vast een prelegaat. In 1677 is hij weduwnaar, “schipper op het cleijne veer Utrecht- Amsterdam”. Zijn dochter Annichgen woont dan met haar man Willem Wilst te Soestdijk. In 1680 moet ene Johannes van Hardenbergh aan Jelis Gerritsz Spruyt fl 60,- betalen wegens achterstallige huur en voldoening proceskosten, onder afstand van vordering wegens geleverde verf. In 1681 is hij overleden en verkopen Jelis’ kinderen Elisabeth, Maria en Jan (“capiteyn op het jacht van de staten van Utregt”, gehuwd met Anna van Eck), zijn schepen aan 4 “nieuw aangestelde schippers op het trekschuytenveer van Utregt op Amsterdam”.

Belichen Thonisz is gedoopt op 3 oktober 1621 te Utrecht, dochter Gerrit Thonisz en Gijsbertgen Jelis, op den Noort.

Thonis Thoniss is gedoopt op 13 oktober 1622 te Utrecht, zoon van  Gerrit Thoniss en Gijsbertgen Jelis. Anthonis Gerrits Spruyt trouwt op 19 oktober 1650 te Utrecht met Stijntgen Rutgers van Tuyl, beide wonende in de Weerdt. Ze krijgen een dochter Angnita, maar Styntgen overlijdt in 1654 in de Weert. Tot voogden van zijn kind(eren) benoemt hij datzelfde jaar zijn vader Gerrit Anthoniss Spruyt en zijn (schoon?)grootvader Johan Carvell, chirurgijn. Antonis Gerritsz Spruijt, weduwenaar van Stijntgen Rutgers, hertrouwt in 31 juli 1655 te Utrecht met Jannetgen Pieters, weduwe van Abraham Laurenz.

Beligen Thoniss is gedoopt op 1 december 1624 te Utrecht, dochter van  Gerrit Thoniss en Ghijsbertghen Jelis. Belichgen Gerrit Spruijtsdochter trouwt op 25 oktober 1651 te Utrecht met Cors Jacobsz van Schayk, wonende in Weerd. Hovenier, later lijkt hij bleker te zijn, in 1661 moet hij nog huur betalen over een huis en bleek, en in 1666 wordt hij “bleyker” voogd. Hij huurt in 1671 een hof aan de Santstraat bij de Jacobikerk. Belichgen huurt in 1681 een “hoff groot 0,5 morgen aan de singel, tussen Catharijnepoort en het waterpoortie aan de Merriplaets”. In 1689 verkoopt ze als weduwe roerende goederen twv fl 50,- aan Jacobus van Schayk, weduwnaar van Hermen Janss Steenhof/Maria Willems (haar zoon?), voor familie-, lantaarn- en straatgeld. 

Dirckjen Teuniszen is gedoopt op 1 juli 1626 te Utrecht, dochter van Gerrit Teunissen en Gijsbertien Jelis.

Jan Thoniszen is gedoopt op 23 maart 1628 in de Jacobikerk te Utrecht, zoon van Gerrit Thoniszen en Gysbertjen Jelis wonende in de Weerd. Zie de pagina van Jan Gerritsz Spruyt voor meer informatie.

Huijbertgen Teunissen is gedoopt op 29 maart 1630 te Utrecht, dochter van Gerrit Teunissen en Gijsbertien Jelis wonende op de Singel buiten de Weert. Doopgetuige is Gerrichien Joachums. Huijbertgen Teunissen trouwt met Jelis Rycken Haesjaeger, timmerman. Ze krijgen kinderen, de dopen niet terug gevonden, maar wel dat in 1660 een kind van hen overlijdt en in 1693 geeft ze toestemming voor het huwelijk van haar zoon Jacobus Haesjager. In 1674 huren ze “2 hoven met huysgen ende staelle” aan de noordsingel buiten de Wittevrouwenpoort. Huijbertgen Teunissen overlijdt in 1702 als weduwe, begrafenis gratis.

Gysbert Teunissen is gedoopt op 10 juli 1631 te Utrecht, zoon van Gerrit Teunissen en Gijsbertien Jelis.

Stijntien Thonissz is gedoopt op 10 april 1633 in de Jacobikerk te Utrecht, dochter van Gerrit Thonissz en Gijsbertien Jelis, wonende buiten de Weert.

Styntgen Thonisen is gedoopt op 11 febr 1635 te Utrecht, dochter van Gerrit Thonisen en Lijsbetien JelisStyntgen Thonisen trouwt met Peter Hendricksz Pals, molenaar, in 1673 is ze zijn weduwe. Er is uit 1674 een mooie boedelbeschrijving alleen is die moeilijk te lezen. Ze benoemt dan ook haar broer Dirck en haar zwager Cors Jacobse van Schayk (man van Belichgen) tot voogd van haar 2 onmondige kinderen Jannichie en Hendrickje en ze hertrouwt dat zelfde jaar met Jacob Henderiks van Scherpenzeel, molenaar te Utrecht. Ze krijgen een kind en kopen de helft van de molen de Croon tussen Wittevrouwenpoort en Kruittoren (zie afbeelding). In 1680 is Styntgen overleden en daarna hertrouwt Jacob Henderiks van Scherpenzeel.

 Jan Thonissz is gedoopt op 26 maart 1637 te Utrecht, zoon van Gerrit Thonissz en Gijsbertien Jelis.

Annichien Thonissz is gedoopt op 27 febr 1639 te Utrecht, dochter van Gerrit Thonissz en Gijsbertgen Jelis.

Dirck Thomassz is gedoopt op 19 juli 1642 te Utrecht, zoon van Gerrit Thomassz en Ghijsbertjen Jelis. Dirck Gerritsen Spruijt trouwt op 15 december 1674 te Utrecht met Aeltje Verhaar, en ze krijgen daarna tot 1688 kinderen buiten de Weerdpoort, die gedoopt worden in de Jacobikerk en de Janskerk.

Gerrit Thonisz Spruijt is overleden op 8 januari 1655 (Jacobikerk) op ’t cingel bij de weerdpoort, nalatende zijn huisvrou met ? mondige en 3 onmondige kinderen.

Begraven Gerrit Thonisz Spruijt

Gijsbertgen Jelis van den Berch woonde in 1670 “aan ’t cingel achter het Bagijnhof”. Gijsbertje Jelis, weduwe van Gerrit Teunissen Spruijt, is overleden op 9 december 1672 te Utrecht.