Joannes Baptista Hallemans

Jean Baptista Hallemans is geboren 21 januari 1801 te Boom, zoon van Jean Francois Hallemans, metselaar (briquetier) wonende te Boom en van Jeanne Clement.

Joannes Baptista Hallemans huwt op 21 april 1830 te Boom Anna Maria Selleslaghs. Joannes Baptista Hallemans is volgens deze akte steenbakker, geboren te Boom 21 januari 1801, de zoon van Joannes Franciscus Hallemans, steenbakker, en van Hanna Clement echtgenoten (gehuysschen) wonende te Niel. Anna Maria Selleslaghs is zonder beroep, geboren op 19 augustus 1800 te Boom, dochter van Joannes Baptista Selleslaghs, steenbakker wonende te Boom, en van Maria Magdalena De Roeck, overleden op 6 maart 1814 te Boom. Getuigen bij het huwelijk zijn onder andere twee broers, Ludovicus Franciscus Hallemans 26 jaar en Petrus Franciscus Hallemans 24 jaar, beide steenbakkers en wonende te Niel.

Joannes Baptista Hallemans is steenbakker en lid van de gemeenteraad van Hemiksem, in oude aktes vaak gespeld als Hemixem.

In 1829 wordt een verbeuring aan Joannes Baptista Hallemans bij de notaris opgesteld:

Verbuering van een steengelaeg met huys voor de heer Caimo grondeijgenaar te Schelle aan dhr Hallemans steenbakker te Niel gepasseerd de 16den februarij 1829.

De ondergeteekende Hyancinthus Ferdinandus Franciscus Caimo, grond eijgenaar, gehuijvest en gedominicieerd binnen de Gemeente van Schelle, op het tolhuijs; ter eenere en Joannes Baptista Hallemans, befaerd jongeman steenbakker van stiele, woonende binnen Niel; ter andere zijde:

Zijn overeengekomen van het gene volgt om het zelve onder goede trouwe en hun wederzeijdch handteeken onderhouden te worden; te weeten:

Hyancinthus Ferdinandus Franciscus Caimoonder geteekenden ter eenere; verklaere en erkent bij deezen verbuert te hebben voor den termeijn van vijfentwintig achter eenvolgende Jaeren, waer van het eertse ingang zal nemen met vijftien Maart van het tegenwoordig Jaer achtienhonderd negentwintig. En het laatste eindigende met gelijken datum van den Jaer achtienhonderd vierenvijftig.

Aen en ten behoeve vanJoannes Baptista Hallemans,  ondergeteekendeter andere, dit aannemende #den voormelden tijdgeduerende.

Een voorgemelden heer verhuerder op opteregten steenfabriek, tegen de rivier de Schelde binnen de gemeente van Hemixem, zeggend hetgene thans in huere bij Gerardus Franciscus Peeters, op welk tot woon van den huerder hij zal bouwen een huijs van een verdiep, bestaende uijt twee kaemers, keuken, kelder met kaemer daerboven en zolder en voorders  het gemeld fabriek in te rigten op gelijken voet als het nevens liggende, wat de ovens en logiën betreft; welke werken hij belooft aan te vangen zoohaest het jaer saisoen zulks zal toelaten en die onverwijl en onophoudelijk te voltrekken; om eer tien roeden land nederlandsce maet om tot hof te worden aengelegd.

Den huerder zal jaerlijks mogen stoken twintig ovens, den steen met klomp te bakken zal worden berekend op den voet van vijfenveertig duijzend voor een oven.

Het zal den huerder vrij staen jaarlijks een meerder getal ovens te stoken mits aan den verhuurder boven de hier“(vervolg ontbreekt)

 in de kantlijn bijgeschreven: “zoo voor hun zelfe als voor Anna Maria Selleslaghs meerderjarige dochter van Jan Baptiste Selleslaghs, zijn toekomende huisvrouwe“.

Huurt van d’heer De Grooss vanaf 15 maart 1854 een steenfabriek met ovens enz. gestaen en gelegen te Hemixem tegen de Schelde W.C. Nr. 270h, 270I en 270k, groot 51 aren 30 centiaren voor 5 jaren mits 904 fr. 42 c. s’ Jaers. Akte opgemaakt op kantoor Notaris J.B. Beukeleers te Hemiksem.

Kinderen van Joannes Baptista Hallemans en Anna Maria Selleslaghs.

Joannes Franciscus Hallemans is geboren op 3 mei 1831 te Hemiksem, zoon van Joannes Baptista Hallemans, steenbakker 30 jaar, en Anna Maria Selleslaghs, 31 jaar.

Ludovicus Hallemans is geboren op 29 april 1833 te Hemiksem, zoon van Joannes Baptista Hallemans, steenbakker 32 jaar, en Anna Maria Selleslaghs, 33 jaar. Ludovicus Hallemans is gehuwd met Philomena Wouters (geboren op 31 juli 1844 te Beerse, overleden op 17 november 1935 te Stabroek). Ludovicus Hallemans is schepen te Hemiksem, overleden op 31 januari 1911 te Hemiksem.

Ludovicus Benedictus Hallemans is geboren op 21 maart 1838 te Hemiksem, zie zijn persoonlijke pagina.

Anna Maria Hallemans is geboren op 18 december 1840 te Hemiksem, dochter van Joannes Baptista Hallemans, steenbakker 39 jaar, en Anna Maria Selleslaghs, 40 jaar.

Joanna Philomena Hallemans is geboren op 19 augustus 1843 te Hemiksem wijk 3 nr. 85, dochter van Joannes Baptista Hallemans, steenbakker 44 jaar, en Anna Maria Selleslachs, 43 jaar.

Joannes Baptista Hallemans, gemeente raadslid gedecoreerd met het Burgelijk kruis, is op 81-jarige leeftijd overleden op zondag 23 april 1882 te Hemiksem, wijk B nr. 150. De aangifte van overlijden wordt gedaan door de zonen Ludovicus Hallemans, 49 jaar steenbakker en Benedictus Hallemans, 44 jaar gemeente secretaris.

Overlijden Joannes Baptista Hallemans