Ludovicus (Louis Philippe) Hallemans

Ludovicus Philippus Hallemans is geboren op 19 juni 1878 te Hemiksem, zoon van Ludovicus Benedictus Hallemans, gemeente secretaris en in Hemiksem geboren op 21 maart 1838, en van Philomena Elisabeth Vervliet in Hemiksem geboren op 24 januari 1840.

Louis Hallemans rond 1890
Louis Hallemans aan bureau

Ludovicus (Louis Philippe) Hallemans is gehuwd op 6 augustus 1912 met Margaretha Mathildis Lesage.

Louis en Margeretha op Huwelijksreis in 1912 Duitsland aan de Rijn

Kinderen:

Alice Paula Benoit Hallemans geboren op 24 oktober 1913 te Hemiksem

Albert Eduard Jean Hallemans is geboren op 17 februari 1917 te Hemiksem. Albert Hallemans is gehuwd met Simone Ravoet.

Louis Philippe Hallemans is steenbakker te Hemixem. Hij verkrijgt na het overlijden van zijn vader de helft van de steenbakkerij Louis Hallemans & Mertens. Om de nalatenschap af te rekenen wordt onderstaande document opgesteld:

Tussen de ondergetekenden:
1. de Heer Jan-Alfred Hallemans, postbediende wonende te Antwerpen Wetstraat 45
2. Jufrouw Emma-Joanna Hallemans, Winkelierster wonende tre Hemixem 3.
De heer Rene Aloisius Hallemans, onderwijzer wonende te Antwerpen, Oude Kerkstraat 32
4. De heer Joseph Elisabeth Hallemans, gemeentesecretaris te Hemixem
Ter eenre
En de heer Louis Philippe Hallemans, meester-steenbakker, wonende te Hemixem
Ter andere zijde,
Is overeengekomen als volgt:
De ondergetekenden ter eenre verklaren bij deze af te staan en over te dragen onder de waarborg als na rechte
Aan hunnen broeder de heer Louis Philippe Hallemans ondergetekende ter andere zijde zulks aannemende.
Al hunne rechten ’t vier vijfde van het aandeel zijnde de helft behorende aan wijlen hunnen vader Louis Benoit Hallemans in een Steenbakkerij exploitatie gelegen te Hemixem onder den naam Louis Hallemans & Mertens met al het materiaal, voorraden, koopwaren, actieve en passieve rekeningen alsmede alle recht van huur aangaande den grond niets uitgezonderd noch voorbehouden.
De afstandhouder treedt in vollen eigendom en genot van gemelde rechten te rekenen van den overlijdensdag van genoemden heer Louis Benoit Hallemans ’t zij van 9 februari 1919.
Deze afstand is geschied en aangenomen mits de prijs van veertig duizend franken, welke som de afstanddoeners verklaren en bekennen van de afstandhouder ontvangen te hebben elk voor zijn paart, met het tekenen dezer, waarover deze zal dienen tot ontlasting en kwitantie.
De kosten en eerloon dezer zijn voor rekening van den afstandhouder.
Ten gevolge van hetgeen hiervoren, verklaren de afstanddoeners den afstandhouder uitdrukkelijk in plaats te stellen, in gemelde zaken, als bevoegd om als enige gerechtigde op te treden in naam der nalatenschap van wijlen genoemden hunnen vader den heer Louis Benoit Hallemans.
In zoveel originelen als partijen opgemaakt en getekend op heden 29 mei 1900 negentien.

Een interessant artikel over de steenbakkerijen in de Rupelstreek, waarin Hemiksem gelegen is, is te vinden op de site van fabriekofiel.com.

Gekocht 1922 en bewoond tot 1952, Wouwstraat Mortsel

Louis Philippe Hallemans is overleden op 2 juli 1952 te Mortsel